Našou víziou je dosiahnuť, aby politickí lídri na Slovensku začali systematicky pracovať na udržateľnej energetike, teda aby energetickú efektívnosť (EE), obnoviteľné zdroje energie (OZE), útlm využívania fosílnych palív a energetickú chudobu, prijali za svoje priority. Zároveň aby na tieto oblasti alokovali potrebné rozpočty a odborné kapacity, čím by sme naštartovali transformáciu k nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, občanmi a komunitami kontrolovanej ekonomike s hlavným cieľom udržať zdravé životné prostredie pre ďalšie generácie.

Energetická efektívnosť

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti a znižovanie spotreby

OZE

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie

Kvalita ovzdušia

Znižovanie emisií a Dekarbonizácia

Energetická chudoba

Prístup k základným energiám najslabších sociálnych skupín

Výskum a inovácie

Zlepšovanie využívania technologických a netechnologických inovacií

Ochrana prírody

Podpora programov a stratégií zameraných na ochranu prírody a udržateľnú klímu

12 okamžitých riešení pre klimatickú zmenu

Čo môže urobiť nová vláda, aby ukázala, že jej naozaj záleží na riešení klimatickej zmeny? Slovenská klimatická iniciatíva pripravila 12 krokov, ktoré Slovensko pohnú bližšie k medzinárodným záväzkom v boji s klimatickou zmenou, vláda ich môže urobiť už počas prvých týždňov a nemusia mať zásadný vplyv na štátny rozpočet.

12 opatrení sa dotýka najmä odstránenia prekážok na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, sfunkčnenia podporných mechanizmov na znižovanie energetickej náročnosti budov, dopracovania strategických plánov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2050 a reálne riešenie problému energetickej chudoby.

12 opatrení nie je všetko, čo sa pre klimatickú zmenu na Slovensku dá urobiť, ale ide o základné kroky, ktoré možno zrealizovať pri politickej vôli konať.

Prečo je zmena klímy problém

Klimatická zmena nastavuje nové pravidlá fungovania spoločnosti a prinášajú so sebou problémy, ktorým naši predkovia čeliť nemuseli. Sú výzvou ekonomickou, sociálnou aj hodnotovou.

Potrebujeme preto upraviť náš systém fungovania tak, aby aj rodiny ďalších generácií mali možnosť žiť aspoň tak dôstojný život, ako žijeme my. Energetická efektívnosť, rozumné využívanie zdrojov a udržateľné obnoviteľné zdroje energie sú základom toho, aby Slovensko aj v nových podmienkach vytváralo sociálne, ekonomicky a environmentálne vhodné prostredie, v ktorom sa darí jednotlivcom, spoločenstvám aj firmám.

Extrémne teploty v lete, silná veternosť a návalové zrážky si naviac vyžadujú riešenia, ktoré obyvateľom zabezpečia rovnaký štandard života aj pri meniacom sa počasí. Kľúčovým problémom pri riešeniach pre klimatickú zmenu je preto aj energetická chudoba, čo je jav, pri ktorom si časť obyvateľov nemôže dovoliť vykúriť interiér na komfortnú teplotu, alebo investovať do dodatočného zateplenia, ktoré by zabránilo únikom tepla.

Dôležité pri tom je, že energetická chudoba sa netýka len sociálne najslabších skupín obyvateľstva alebo poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ide aj o rodiny s viacerými deťmi, či osamelých starých ľudí.

Riešenie

Preto ponúkame riešenia, ktoré tieto problémy dokážu obsiahnuť a ktoré si politické strany môžu pridať do svojho programu, aby sme na Slovensku zvládli reagovať na klimatické zmeny:

1.
Čo najrýchlejšie zastavenie produkcie energií z fosílnych palív a ich nahradenie zvyšovaním energetickej efektívnosti a udržateľnejšími a nezávislejšími zdrojmi energií všade tam, kde je tento prístup ekonomicky relevantný (aj bez dotácií) a prispieva k odolnosti regiónov. Tým sa ušetria milióny €, ktoré dnes vďaka fosílnej energetike odtekajú do iných krajín.

2.
Preferovať získavanie energie z projektov, ktoré sú schopné produkovať elektrinu za trhové ceny a nemajú žiadne skryté či krížové dotácie a zároveň sú priateľské voči životnému prostrediu.

3.
Vypracovať stratégiu pre revitalizáciu dotknutých území a regiónov, aby rodiny, v nich žijúce, neniesli na sebe ťarchu prechodu na udržateľnejší spôsob výroby energie. Pokračovať v úspešnej transformácii uhoľného regiónu hornej Nitry dôslednou inštitucionalizáciou, budovaním miestnych kapacít s dôrazom na znižovanie environmentálnych a sociálnych vplyvov na ľudí.

4.
Podporovať prestavbu a modernizáciu prenosových a distribučných sústav a podporu samospotrebiteľov či energetických komunít. Investovať do vedy a výskumu.

5.
Vyčleniť prostriedky na renováciu budov tak, aby ich obnovu bolo možné realizovať v najvyššej kvalite a komplexne, s ohľadom na všetky aspekty kvality vnútorného prostredia (tepelný komfort, akustika, dostatok denného svetla a dostatočné vetranie) a nové klimatické podmienky na Slovensku.

6.
Zabezpečiť obnovu budov v potrebnom tempe 3 % budov ročne s rastúcim podielom energeticky efektívnych budov.

7.
Vytvoriť podmienky na podrobnú analýzu energetickej chudoby na Slovensku a vyčleniť prostriedky na pomoc tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú energetickou chudobou postihnuté.

8.
Vytvoriť systém informačnej podpory v regiónoch, aby aj sociálne slabšie domácnosti mali dostatočné informácie a dostatok možností na riešenie energetickej chudoby.

VÝZVA
politickým lídrom k aktívnemu riešeniu klimatickej krízy

AKTUALITY

O NÁS

Naše členské organizácie a jednotlivci sa dlhodobo usilujú o zmenu verejných politík v prospech energetickej efektívnosti, využívania udržateľných OZE, mitigácie a adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie kvality ovzdušia. Uvedomujeme si, že pre dosiahnutie nutnej zmeny je potrebná užšia spolupráca, koordinovaný prístup a schopnosť vyvolať a udržať verejnú diskusiu k týmto témam. Naším poslaním je byť hnacou silou verejnej diskusie s cieľom ovplyvniť postoje slovenských politických lídrov k energetickej transformácii Slovenska. Staviame na širokej spolupráci, na odbornosti, analýzach, najnovších trendoch a dlhodobých skúsenostiach našich členov v jednotlivých oblastiach.

Klimatická zmena a jej dôsledky významne vplývajú na náš každodenný život, na základe čoho môžeme odhadovať našu budúcnosť. Pri súčasnom tempe spotreby zdrojov, produkcii tovarov a devastácii životného prostredia sa nám dramaticky skracuje čas a zužujú možnosti na nastolenie rovnováhy pre udržanie prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom sa budeme môcť ďalej rozvíjať.
Preto chceme byť platformou, ktorá spája jednotlivcov a organizácie, aby sa téma klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia stala celospoločenskou prioritou.

Menu