Našou víziou je dosiahnuť, aby politickí lídri na Slovensku začali systematicky pracovať na udržateľnej energetike, teda aby energetickú efektívnosť (EE), obnoviteľné zdroje energie (OZE), útlm využívania fosílnych palív a energetickú chudobu, prijali za svoje priority. Zároveň aby na tieto oblasti alokovali potrebné rozpočty a odborné kapacity, čím by sme naštartovali transformáciu k nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, občanmi a komunitami kontrolovanej ekonomike s hlavným cieľom udržať zdravé životné prostredie pre ďalšie generácie.

Energetická efektívnosť

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti a znižovanie spotreby

OZE

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie

Kvalita ovzdušia

Znižovanie emisií a Dekarbonizácia

Energetická chudoba

Prístup k základným energiám najslabších sociálnych skupín

Výskum a inovácie

Zlepšovanie využívania technologických a netechnologických inovacií

Ochrana prírody

Podpora programov a stratégií zameraných na ochranu prírody a udržateľnú klímu

VÝZVA
politickým lídrom k aktívnemu riešeniu klimatickej krízy

AKTUALITY

O NÁS

Naše členské organizácie a jednotlivci sa dlhodobo usilujú o zmenu verejných politík v prospech energetickej efektívnosti, využívania udržateľných OZE, mitigácie a adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie kvality ovzdušia. Uvedomujeme si, že pre dosiahnutie nutnej zmeny je potrebná užšia spolupráca, koordinovaný prístup a schopnosť vyvolať a udržať verejnú diskusiu k týmto témam. Naším poslaním je byť hnacou silou verejnej diskusie s cieľom ovplyvniť postoje slovenských politických lídrov k energetickej transformácii Slovenska. Staviame na širokej spolupráci, na odbornosti, analýzach, najnovších trendoch a dlhodobých skúsenostiach našich členov v jednotlivých oblastiach.

Klimatická zmena a jej dôsledky významne vplývajú na náš každodenný život, na základe čoho môžeme odhadovať našu budúcnosť. Pri súčasnom tempe spotreby zdrojov, produkcii tovarov a devastácii životného prostredia sa nám dramaticky skracuje čas a zužujú možnosti na nastolenie rovnováhy pre udržanie prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom sa budeme môcť ďalej rozvíjať.
Preto chceme byť platformou, ktorá spája jednotlivcov a organizácie, aby sa téma klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia stala celospoločenskou prioritou.

Menu